Podsumowanie konferencji

W dniach 12-14 grudnia br. foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie stało się w pełnym tego słowa znaczeniu miejscem europejskiego „szczytu teatralnego” – przy wspólnym, owalnym tym razem stole spotkali się goście (dyrektorzy teatrów, kierownicy literaccy, dramaturdzy, reżyserzy, krytycy teatralni, aktorzy i menedżerowie życia teatralnego) reprezentujący dziewięć, liczących się teatrów europejskich: niemiecki Volksbühne, włoski Piccolo Teatro di Milano, francuski La Rose des Vents, czeski Svandovo Divadlo Na Smichove, dwa teatry rosyjskie (moskiewskie): „Sovremiennik” i Teatr im. E. Wachtangowa, dwa ukraińskie – Lwowski Akademicki Teatr Voskresinnia i Kijowski Akademicki Teatr Młody oraz Państwowy Teatr Młody Litwy. Czytaj dalej

Program konferencji (12-14 grudzień)

Poniedziałek 12 grudnia

moderator: Marcin Kościelniak („Didaskalia”)

15.00 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

15.30 Głos ekspertów: Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski „Przemiany form dramatycznych a nowa koncepcja polityczności teatru”

16.30 Wystąpienia Przedstawicieli Teatrów partnerskich

PICCOLO TEATRO DI MILANO (Włochy)
Franco Li Cauli
„Międzynarodowe i euro-śródziemnomorskie doświadczenie Piccolo Teatro”

VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ (Niemcy)
Sabina Zielke – „Tekst i ciało w niebezpieczeństwie”
Mex Schlüpfer – „Znaczenie i miejsce Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz na niemieckiej scenie teatralnej w relacji do tekstu i języka (ów)

LA ROSE DES VENTS (Francja)
Didier Thibaut – „Teatr tekstu, teatr wyobraźni… Stare spory dawnego z nowoczesnym? Rozwój artystyczny La Rose des Vents w latach 1995-2011”

SVANDOVO DIVADLO NA SMICHOVE (Czechy)
Dodo Gombar – „ Podróż od teatru w twoim umyśle do teatru dla umysłu”

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO w Krakowie (Polska)
Anna Burzyńska – „Polityczność i forma w najnowszym teatrze”.

18.00 DYSKUSJA

20.00 Pokaz specjalny:
Carlos Murillo „Mroczna gra, czyli historie dla chłopców”, reż. Iwona Kempa
Teatr im. Juliusza Słowackiego (przy współpracy z PWST Kraków)
(tłumaczenie na j. angielski)

Wtorek 13 grudnia

Moderator: Paweł Sztarbowski (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego)

10.00 Głos Eksperta: Iwan Wyrypajew – „Postrzeganie współczesności”

11.00 DYSKUSJA

12.00 Wystąpienia Przedstawicieli Teatrów partnerskich

TEATR IM. WACHTANGOWA (Rosja) 
Ludmiła Ostropolskaya – „Rola tekstu we współczesnym dramacie”.

TEATR „SOWRIEMIENNIK” (Rosja) 
Eugenia Kuznetsova – „Adaptacje sceniczne prozy na przykładzie kilku realizacji w Teatrze „Sowriemiennik”.

KIJOWSKI AKADEMICKI TEATR MŁODY (Ukraina) 
Sergii Vasyliev „Teatr w obliczu braku autorytetów”.

LWOWSKI AKADEMICKI TEATR WOSKRESINNIA (Ukraina)
Anna Halas – „Zmierzając w stronę niewypowiedzianego: znaczenie ukryte poza tekstem (próba zbadania działań pozatekstowych w zdarzeniu teatralnym)”

PAŃSTWOWY TEATR MŁODY (Litwa)
Ginte Pranckūnaite – „Publiczne czytania dramatu: w poszukiwaniu nowych tekstów”

16.00 DYSKUSJA

18.30 Pokaz w ramach festiwalu „Boska Komedia” Ojciec (na motywach opowiadania Oskara J. Tauschinskiego) reż. Agata Duda-Gracz, Teatr im. Juliusza Słowackiego

Środa 14 grudnia

11.00 Podsumowanie konferencji

11.30 Podsumowanie warsztatów dramatopisarskich i dramaturgicznych, prowadzonych przez Stefanie Carp i Nikołaja Koladę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w ramach projektu East meets West. Teatr XXI wieku.

12.30 DYSKUSJA

14.45 Oficjalne zamknięcie Konferencji

19.00 Pokaz specjalny: Yasmina Reza, Bóg mordu, reż. Marek Gierszał Teatr im. Juliusza Słowackiego

Uwaga: Całość Konferencji będzie tłumaczona symultanicznie na języki wszystkich jej uczestników.

Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze

Wymiana doświadczeń i ożywienie kontaktów między teatrami z Europy Wschodniej i Zachodniej – to cel Konferencji „Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze”. Spotkanie jest częścią projektu EAST MEETS WEST – WEST MEETS EATS, którego organizatorem jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W trakcie Konferencji spróbujemy określić kondycję teatru XXI wieku.

Porozmawiamy o zmianach w tekście teatralnym, sztuce aktorskiej i przestrzeni scenicznej; omówimy specyfikę nowych form dramatycznych. Mamy nadzieję, że wspólnie z wybitnymi twórcami – aktorami, reżyserami, dramaturgami, a także z dyrektorami teatrów znajdziemy odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu znajduje się współczesny teatr i jakie miejsce na europejskiej arenie zajmuje Polska. W dniach 12 – 14 grudnia 2011 roku foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego stanie się centrum dyskusji pasjonatów teatru. Zapraszamy do włączenia się do niej…
Konferencja ma charakter otwarty. Udział w niej jest bezpłatny.

EAST MEETS WEST – WEST MEETS EAST. TEKST W TEATRZE XXI WIEKU
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze”
12-14 grudnia 2011
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Ostatnia dekada przyniosła teatrowi wiele przemian, dotyczących tekstu teatralnego, gry aktorskiej, oraz praktyk i technik scenicznych. Odnotowaniu tych przemian i ocenie ich konsekwencji służy międzynarodowy projekt EAST MEETS WEST – WEST MEETS EAST. TEATR XXI WIEKU, który Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zainaugurował w bieżącym roku i który będzie kontynuowany do końca roku przyszłego.
Oprócz Polski, w projekcie tym bierze udział dziewięć liczących się teatrów europejskich, a jednym z jego ważnych celów jest odpowiedź na pytania – czy wspomniane przemiany w takim samym stopniu dotyczą praktyk teatralnych Wschodniej i Zachodniej Europy; jak mają się one do tradycji teatralnych tych regionów i jakie miejsce w tym procesie zajmuje nasz kraj.

Pierwsza część projektu skoncentrowana jest na aktualnej kondycji tekstu teatralnego – w szczególności w kontekście takich istotnych zjawisk ostatnich lat, jak zwrot postdramatyczny, polityczny i performatywny.

Podczas naszej Konferencji spróbujemy porozmawiać o specyfice nowych form dramatycznych (zwłaszcza postdramatu i performansu) w ich relacji do tradycyjnego dramatu, a – jednocześnie – odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wobec ekspansji tych form, „klasycznemu” tekstowi zagraża w chwili obecnej zniknięcie?

Będzie nas również interesowała nowa koncepcja polityczności teatru: jak należy ją rozumieć – tzn. z jakimi odmianami polityczności w teatrze spotykamy się dzisiaj? A także – jaką funkcję pełnią tekst i zdarzenie teatralne w aktualnym teatrze politycznym?
Ważna stanie się także odpowiedź na leżące u podłoża tych wszystkich problemów podstawowe pytanie o formę tekstu (i spektaklu) politycznego. A konkretnie: jakie formy tekstu i zdarzenia teatralnego okazują się najbardziej skuteczne w realizacji szeroko rozumianych celów politycznych teatru? Co znaczy obecnie odpowiedzialność tekstu i spektaklu teatralnego? I jak najnowszy teatr polityczny komunikuje się widzem?
Zależy nam również na spotkaniu, a zrazem zderzeniu ze sobą teorii i praktyki. Dlatego też w programie naszej Konferencji wypowiedzi znawców zagadnienia zostaną wzbogacone krótkimi relacjami praktyków teatru – zaproszonych gości z teatrów Europy Wschodniej i Zachodniej, którzy na co dzień stykają się z tymi wszystkimi problemami w swojej pracy scenicznej.

Mamy nadzieję, że nasze grudniowe spotkanie w Krakowie zaowocuje bardzo inspirującą wymianą doświadczeń, a w przyszłości – ożywieniem naszych wzajemnych kontaktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.